triangle-right

Risico’s voor vennootschappen

Indien een Belgische vennootschap tegen 1 januari 2024 nog niet is geconformeerd aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), kan dit verschillende risico’s met zich meebrengen. Hieronder een aantal belangrijke risico’s die de vennootschap zou kunnen lopen:

Risico’s voor vennootschappen

  1. Niet-naleving van de wet: Het niet conformeren aan het WVV betekent dat de vennootschap niet voldoet aan de geldende vennootschapswetgeving. Dit kan leiden tot juridische sancties, boetes en andere strafrechtelijke gevolgen. De hoogte van de boetes kan variëren afhankelijk van de ernst van de inbreuk en het type vennootschap.

  2. Onzekerheid en interpretatieproblemen: Als de vennootschap haar statuten niet heeft aangepast aan het nieuwe WVV, kunnen er onzekerheden en interpretatieproblemen ontstaan met betrekking tot haar rechten, verplichtingen en governance-structuur.

  3. Beperkte flexibiliteit en mogelijkheden: Het WVV heeft nieuwe vennootschapstypes geïntroduceerd en biedt meer flexibiliteit in de oprichting en werking van vennootschappen. Het niet omvormen kan betekenen dat de vennootschap beperkt blijft in haar mogelijkheden om te profiteren van de nieuwe structuren en regels.

  4. Aansprakelijkheid van bestuurders: In sommige gevallen kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van de vennootschap aan de wettelijke vereisten. Dit kan betekenen dat zij financieel verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit de niet-conformiteit.

  5. Onzekerheid voor zakelijke partners, alsook eventuele juridische procedures: Het niet conformeren aan het WVV kan leiden tot onzekerheid bij zakelijke partners, zoals klanten, leveranciers en investeerders, die mogelijk de voorkeur geven aan samenwerking met vennootschappen die voldoen aan de geldende wetgeving. Daarenboven kan de niet-naleving leiden tot juridische geschillen en rechtszaken, bijvoorbeeld met aandeelhouders, crediteuren of andere belanghebbenden die schade hebben geleden als gevolg van de niet-conformiteit.

  6. Gelet op de bovenstaande risico’s is het voor elke vennootschap van cruciaal belang om tijdig actie te ondernemen en zich te conformeren aan het WVV. Zo kan de vennootschap wettelijk compliant blijven en haar zakelijke activiteiten zonder juridische belemmeringen voortzetten. Contacteer ons Legal team voor verdere vragen en/of juridische begeleiding doorheen dit process.