triangle-right

Verplichte digitale facturatie komt heel snel dichterbij!

Persbericht 29 september 2023

Verplichte digitale facturatie komt heel snel dichterbij!

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft in de ministerraad een akkoord bereikt over de verplichte invoering van digitale facturatie (e-invoicing) tussen ondernemingen vanaf 1 januari 2026. De stap naar digitale facturatie is van belang om de btw-kloof, het verschil tussen wat de overheid moet ontvangen aan btw-inkomsten en wat de overheid daadwerkelijk ontvangt, te verkleinen en in te zetten op doorgedreven administratieve vereenvoudiging. Er wordt een ruime overgangstermijn voorzien om iedereen de kans te geven om zich aan te passen aan de nieuwe werkwijze.

"Een eerlijke fiscaliteit is er één waar ieder zijn eerlijke en verwachte bijdrage levert. Wanneer we merken dat de overheid minder btw-inkomsten ontvangt dan zou moeten, dan wordt deze fundamentele eerlijke verdeling ondergraven. De stap richting verplichte digitale facturatie zal niet enkel die btw-kloof verkleinen en voor meer rechtvaardigheid zorgen, maar ook een belangrijke administratieve vereenvoudiging betekenen voor onze ondernemingen."

Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van Fraudebestrijding en de Nationale Loterij

Het verkleinen van de btw-kloof is belangrijk om te garanderen dat ieder z’n eerlijke bijdrage levert. De federale regering heeft het verkleinen van de btw-kloof daarom opgenomen in het regeerakkoord. “Er zullen maatregelen worden genomen om de btw-kloof (…) te verkleinen tot het niveau van onze buurlanden”, staat er te lezen. Minister Van Peteghem ondernam in dat opzicht al heel wat stappen. Zo werd het renovatieattest geschrapt, werd een nieuwe btw-ketting uitgewerkt en het IMF heeft op vraag van de minister een studie gemaakt om de grootte van de Belgische btw-kloof te becijferen.

Vandaag zet minister Van Peteghem een nieuwe belangrijke stap met de verplichte invoering van e-invoicing. Deze verplichting bestaat reeds voor facturen die worden uitgereikt aan de overheid, maar minister Van Peteghem zorgt ervoor dat gestructureerde elektronische facturen vanaf 1 januari 2026 ook de norm worden in transacties tussen belastingplichtige ondernemingen.

Ook voor deze stap heeft de overheid gekozen voor het Europese PEPPOL-netwerk. Door zich éénmaal aan te sluiten, wordt een onderneming automatisch met alle andere deelnemers van het netwerk verbonden. Dit netwerk wordt ook al in heel wat andere lidstaten gebruikt. Aan belastingplichtigen wordt uiteraard de flexibiliteit geboden om in onderling akkoord voor een ander systeem te kiezen, op voorwaarde dat dit ook beantwoordt aan de Europese normen inzake semantiek en syntaxis.

Samen met de FOD Financiën zal tijdens de ruime overgangsperiode ook worden ingezet op een brede informatiecampagne richting alle stakeholders.

https://vanpeteghem.belgium.be/nl/minister-van-peteghem-verplicht-digitale-facturatie-tussen-ondernemingen-strijd-tegen-fraude-en